Spoření a investice

Podílové fondy

Podílový fond – VÝHODY

Podílový fond je forma kolektivního investování, což znamená, že podílový fond spravuje majetek většího množství investorů. Je spravován profesionály z renomovaných finančních skupin. Jsou pod dohledem a regulací ČNB.

Dostupnost a jednoduchost
Většina otevřených podílových fondů umožňuje investovat i opravdu drobným investorům. Nakoupit podílové listy můžete po podpisu smlouvy jednoduše zadáním nákupního pokynu na vámi zvolený otevřený podílový fond.
Rozšířené investiční možnosti
Podílové fondy umožňují i „malému“ investorovi participovat na růstu velkých světových firem účastí na investicích, které by pro něj, jako pro individuálního investora, byly nedosažitelné (např. obchody s dluhopisy, kde jsou nutné až stovky miliónů korun na jeden obchod). Nezanedbatelné není ani výrazné snížení nákladů při obchodování, neboť fondy investují v daleko vyšších řádech při nižších transakčních nákladech, které jsou jinak pro jednotlivého investora daleko vyšší.
Daňové zvýhodnění

Výnosy z podílových listů mají výrazné daňové zvýhodnění. Pokud si podílník – fyzická osoba koupí podílové listy a drží je po dobu delší než 36 měsíců od data nákupu, výnosy z těchto podílových listů nepodléhají zdanění.

Velký výběr - vytvoření osobního portfolia
Existuje široká nabídka OPF, které se od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Investor má tedy možnost investovat jak do fondu, který je určen pro opatrnější, tzv. konzervativní investory, tak do fondu pro tzv. agresivní investory s vyšším investičním rizikem. Jednou z možností, jak investiční riziko eliminovat, je vytvoření osobního portfolia různých fondů podle svých investičních cílů a investičního horizontu.
Přijatelná likvidita

Kdykoli můžete požádat investiční společnost jako obhospodařovatele fondu o zpětný prodej podílových listů za aktuální kurz. Peníze obdržíte ze zákona nejpozději do 30 dnů. Na rozdíl od střednědobých a dlouhodobých termínovaných vkladů umožňují fondy vyšší dostupnost k investovaným prostředkům bez sankcí kvůli předčasného výběru.

Diverzifikace investičního rizika

Fond obvykle investuje do několika desítek titulů a tak dokáže efektivně rozkládat investiční riziko.

Podílový fond – NEVÝHODY

Investice není pojištěna
Investice do otevřených podílových fondů není pojištěna. Otevřené podílové fondy však podléhají přísné regulaci, která je dána zákonem. Současně jejich hospodaření dozoruje Česká národní banka, depozitář a nezávislý auditor. O majetku fondů se účtuje odděleně od majetku správce fondu a správce nesmí peníze investovat jinak, než ukládá zákon a statut fondu. Členové Asociace pro kapitálový trh ČR se zavázali plnit daleko přísnější regulační pravidla, než jim ukládá zákon. Mimo jiné pravdivě informovat o zaměření fondu a rizicích, která jsou s investicí spojena.
Výnos není garantován
Při investování do otevřeného podílového fondu je třeba mít vždy na paměti, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat I klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Toto investiční riziko lze eliminovat dostatečně dlouho délkou investice, neboť obecně platí, že rizikovější investice (např. akcie) jsou dlouhodobě nejvýnosnější a naopak bezpečné instrumenty (např. peněžního trhu) mají dlouhodobý výnos nejnižší.

Kontakt

Finance Blažek
Miroslav Blažek
IČ. 86990926
Adresa
Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8
Kontakt
miroslav.blazek@4fin.cz
Tel. 731184155